top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de aan High Energy Events gelieerde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, KINGDANCE BV onder KvK-nummer 61407313 EN SOUND OF ENERGY BV onder KvK-nummer 61947911, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van HIGH ENERGY EVENTS  zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website(s) van HIGH ENERGY EVENTS  www.highenergyevents.nl , www.kingdance.nl , www.dance4liberation.nl , www.rawdefinition.nl   www.definitionhardcore.nl en kunnen daarnaast op eventueel verzoek kosteloos worden toegezonden. 

 

Artikel 1 Definities

Afnemer:  een Bezoeker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die bedrijfsmatig een Overeenkomst sluit met HIGH ENERGY EVENTS  tot aanschaf van een of meerdere Toegangsbewijzen ten behoeve van het bijwonen van een Evenement alsmede degene die zich in bedrijfsmatig opzicht in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met HIGH ENERGY EVENTS  een Overeenkomst heeft gesloten.

 

Algemene Bezoekersvoorwaarden:  deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en HIGH ENERGY EVENTS  van toepassing zijn .

 

HIGH ENERGY EVENTS : de aan High Energy Events gelieerde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid KINGDANCE BV onder KvK-nummer 61407313, organisator van Kingdance festival en Dance4Liberation en SOUND OF ENERGY BV onder KvK-nummer 61947911, organisator van RAWdefinition en Definition Hardcore, zaakdoende in Zwolle, hierna ook (gezamenlijk) te noemen “HIGH ENERGY EVENTS”, die zich onder meer bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het (doen) organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met HIGH ENERGY EVENTS  in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met HIGH ENERGY EVENTS  een overeenkomst heeft gesloten.

 

Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  op de Evenementenlocatie.

 

Evenementenlocatie: de locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  te organiseren en/of te faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein.

 

Huisregels: de huisregels van HIGH ENERGY EVENTS  waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van HIGH ENERGY EVENTS.

 

Kampeerterrein:  de in het voorkomende geval specifieke door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  aangewezen kampeergelegenheid of camping.

 

Kampeerreglement: het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van de Bezoeker op het Kampeerterrein.

 

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en HIGH ENERGY EVENTS  die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en HIGH ENERGY EVENTS  van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

 

Privacy Statement: het privacy statement met privacy voorwaarden waarin het privacy beleid van HIGH ENERGY EVENTS is verwoord, raadpleegbaar op de website van het betreffende evenement en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS.

 

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van HIGH ENERGY EVENTS  geregistreerd zijn.

 

Ticket: een bewijs, door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  verstrekt, waaruit de aankoop van een dienst op product anders dan een toegangsbewijs blijkt.

 

Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

 

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service-, betaal- en/of administratiekosten.

 

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft.

 

Website(s): de Website(s) van HIGH ENERGY EVENTS  gekoppeld aan de domeinnaam www.highenergyevents.nl en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van HIGH ENERGY EVENTS  geregistreerd zijn, inclusief eventuele daaraan gekoppelde speciale door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  ontwikkelde apps.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 - Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen HIGH ENERGY EVENTS  en haar  gelieerde vennootschappen en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie. Als een evenement wordt georganiseerd door een aan HIGH ENERGY EVENTS  gelieerde vennootschap, dan zijn deze Algemene Voorwaarden op die rechtspersoon van toepassing indien deze beschikbaar zijn op de relevante Website. In dat geval is deze rechtspersoon de Organisator, contractspartij en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met artikel 6:231 sub b BW. HIGH ENERGY EVENTS  zelf zal nimmer de contractspartij en/of de juridische gebruiker zijn van de Algemene Voorwaarden en zal dus nooit partij zijn in een juridische procedure noch aansprakelijk zijn jegens een Bezoeker uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

 

2.2 - HIGH ENERGY EVENTS  heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. HIGH ENERGY EVENTS  zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website(s) en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker HIGH ENERGY EVENTS  hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

 

2.3 - De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst HIGH ENERGY EVENTS  uitdrukkelijk van de hand.

 

2.4 - De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

 

2.5 - Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketservice van toepassing zijn.

 

2.6 - Op verblijf op een door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  aangewezen Kampeerterrein kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele (algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping van toepassing zijn.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 - Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door HIGH ENERGY EVENTS  en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. HIGH ENERGY EVENTS  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door HIGH ENERGY EVENTS  en/of derden gedane mededelingen.

 

3.2 - Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs/Ticket heeft gekocht bij HIGH ENERGY EVENTS  of een door HIGH ENERGY EVENTS  ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.

Artikel 4 - Toegang en Toegangsbewijs

4.1 - De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS , medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

 

4.2 - Een Toegangsbewijs wordt op naam eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie. Uitsluitend indien en voor zover door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  in het kader van de verkoop van een Toegangsbewijs de mogelijkheid wordt geboden aanpassing van de eventuele tenaamstelling van een Toegangsbewijs te verzoeken, is het op beslissing van HIGH ENERGY EVENTS  al dan niet mogelijk die tenaamstelling aan te passen. HIGH ENERGY EVENTS  kan (aanvullende) voorwaarden stellen aan een aanpassing van de tenaamstelling van een Toegangsbewijs.

 

4.3 - Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Indien de Bezoeker bij de entrée van het Evenement geen corresponderend ID bewijs kan overhandigen behoudt HIGH ENERGY EVENTS  zich het recht voor de toegang voor Bezoeker te weigeren. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van HIGH ENERGY EVENTS .

 

4.4 - Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  verstrekt document of een door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. HIGH ENERGY EVENTS  garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

 

4.5 - Alleen aanschaf via HIGH ENERGY EVENTS  of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van HIGH ENERGY EVENTS  of van een door HIGH ENERGY EVENTS  ingeschakeld (Voor)verkoopadres.

 

4.6 - Een toegangsbewijs kan in sommige gevallen bij binnenkomst van een Evenementenlocatie worden verzilverd voor een toegangsbandje/polsbandje. Deze bandjes geven toegang tot bijzondere producten of diensten (bijvoorbeeld camping, VIP) en worden slechts één keer verstrekt. Bij verlies of diefstal kan HIGH ENERGY EVENTS  niet verplicht worden tot nieuwe uitgave.

 

4.7 - Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.

4.8 - Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

 

4.9 - Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van HIGH ENERGY EVENTS , haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

 

4.10 - HIGH ENERGY EVENTS  behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

 

4.11 - Tickets in verband met parkeren voor een Evenement en/of het pendelverkeer van en naar een Evenement kunnen in het voorkomende geval eventueel bij derden verkregen worden die door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  zijn ingeschakeld, onder (mede) toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van die derden.

 

4.12 - HIGH ENERGY EVENTS  behoudt zich het recht voor om toegangsbewijzen ongeldig te verklaren indien er sprake is van fraude verdachte aankopen. De koper zal hier over per mail op de hoogte worden gebracht.

 

4.13 - HIGH ENERGY EVENTS  behoudt zich het recht voor om toegangsbewijzen ongeldig te verklaren indien koper meermaals niet reageert op pogingen tot contact vanuit HIGH ENERGY EVENTS . De koper zal hier over per mail op de hoogte worden gebracht.

 

4.14 - De artikelen 4.1 tot en met 4.13 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers.

 

Artikel 5 - Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

5.1 - Het is verboden een Toegangsbewijs, al dan niet op naam gesteld, op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Het is eveneens verboden het eventuele door HIGH ENERGY EVENTS  gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

 

5.2 - Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

 

5.3 - Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs, al dan niet op naam gesteld, om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op te leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

 

5.4 - Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is HIGH ENERGY EVENTS  gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan HIGH ENERGY EVENTS  een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per Toegangsbewijs en € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van HIGH ENERGY EVENTS , waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

 

5.5 - De artikelen 5.1 tot en met 5.4 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers. HIGH ENERGY EVENTS  kan met Afnemers niettemin schriftelijk andersluidende afspraken overeenkomen.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 - Het reizen van en naar, al dan niet met behulp van pendeldiensten, als ook het betreden van, verblijven op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

 

6.2 - HIGH ENERGY EVENTS  is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HIGH ENERGY EVENTS .

 

6.3 - HIGH ENERGY EVENTS  is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement, zoals bijvoorbeeld podia en optredens van artiesten.

 

6.4 - Indien en voor zover HIGH ENERGY EVENTS  op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van HIGH ENERGY EVENTS  zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. HIGH ENERGY EVENTS  is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker HIGH ENERGY EVENTS  onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien HIGH ENERGY EVENTS  ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

 

6.5 - HIGH ENERGY EVENTS  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Het gebruik van kluisjes is geheel op eigen risico. HIGH ENERGY EVENTS  is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Bezoeker. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) HIGH ENERGY EVENTS , zal HIGH ENERGY EVENTS  op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

 

6.6 - Gevonden voorwerpen worden door de organisatie verzameld en per evenement op wisselende wijze afgehandeld. Check voor meer informatie de website van het betreffende evenement.

 

6.7 - De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide muziek/special effecten ten gehore kan worden gebracht. HIGH ENERGY EVENTS  adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

 

6.8 - HIGH ENERGY EVENTS  is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan geparkeerde voertuigen en/of rijwielen (waaronder scooters) en/of schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Bezoeker die zich in genoemde voertuigen en/of rijwielen bevinden.

 

6.9 - HIGH ENERGY EVENTS  noch de door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  ingezette vervoerder zijn aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, als gevolg van gemiste verbindingen met het openbaar vervoer of aansluitingen anderszins indien er met of door de inzet van pendelvervoer vertraging ontstaat.

Artikel 7 - Annulering of verplaatsing Evenement

7.1 - HIGH ENERGY EVENTS  is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal HIGH ENERGY EVENTS  op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service-, betaal- en/of administratiekosten.

 

7.2 - HIGH ENERGY EVENTS  is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement, waaronder podia en/of optredens van artiesten, te annuleren of verplaatsen, om welke reden dan ook. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal HIGH ENERGY EVENTS  haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. HIGH ENERGY EVENTS kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. HIGH ENERGY EVENTS  is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

 

7.3 - Indien een Evenement door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan HIGH ENERGY EVENTS  of aan een door HIGH ENERGY EVENTS  ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service-, betaal- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

 

Artikel 8 - Huisregels HIGH ENERGY EVENTS  en voorwaarden derden

8.1 - Tenzij anders is overeengekomen en/of anderszins bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS , van de Evenementenlocatie en/of het beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker, uitgezonderd de situatie(s) als beschreven in artikel 8.18, de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

 

8.2 - Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van HIGH ENERGY EVENTS  zijn de Huisregels van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie van toepassing, naast eventuele (algemene) voorwaarden van derden die door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  zijn ingeschakeld in het kader van het Evenement, zoals bijvoorbeeld een parkeerbeheerder, vervoerder of beheerder van een camping of recreatiepark. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van HIGH ENERGY EVENTS , en/of die van de Evenementenlocatie en/of de eventuele (algemene) voorwaarden van derden als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie en/of de betrokken derde(n) en/of het beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels en/of bedoelde (algemene) voorwaarden of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of bedoelde (algemene) voorwaarden en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

 

8.3 - Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen en de Bezoeker een geldige, schriftelijke accreditatie kan overleggen, is het de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement in professionele zin vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het op professionele wijze maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement.

 

8.4 - HIGH ENERGY EVENTS  is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

 • A: stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;

 • B: geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;

 • C: stelt noch HIGH ENERGY EVENTS  noch partijen die met toestemming van HIGH ENERGY EVENTS  gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;

 • D: doet jegens HIGH ENERGY EVENTS  en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en

 • E: erkent dat er mogelijk een videobewakingssysteem alsmede GSM/4G/5G trackers operationeel kunnen zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens HIGH ENERGY EVENTS  in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en

 • F: erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan HIGH ENERGY EVENTS ; de Bezoeker zal op eerste verzoek van HIGH ENERGY EVENTS , om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; HIGH ENERGY EVENTS  is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

 

8.5 - Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HIGH ENERGY EVENTS , op of in de omgeving van de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat. Bij overtreding zal HIGH ENERGY EVENTS  eventuele schoonmaak- en opruimkosten op de Bezoeker kunnen verhalen en is de Bezoeker aan HIGH ENERGY EVENTS  een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van HIGH ENERGY EVENTS , waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

8.6 - Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. HIGH ENERGY EVENTS  zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie/terrein te wijzen. HIGH ENERGY EVENTS  garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan HIGH ENERGY EVENTS  opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

 

8.7 - HIGH ENERGY EVENTS  zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

 • A: zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie;

 • B: inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of

 • C: een detectiepoort te passeren; en/of

 • D: zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.

 • E: Zijn of haar medewerking te verlenen aan mogelijke gezondheidstesten m.b.t. (maar niet gelimiteerd tot) Covid-19.

 •  

8.8 - HIGH ENERGY EVENTS  alsmede haar samenwerkingspartners, waaronder de Evenementenlocatie en beveiligingspersoneel, hebben het in artikel 8.7 (a) en (b) genoemde recht de Bezoeker van het Evenement te (doen) fouilleren en eventueel meegebrachte (hand/rug/draag)tassen te (doen) doorzoeken. De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.

 

8.9 - Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

 

8.10 - Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk (incl. deodorant, deodorant rollers, parfums, haarlak etc.), plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen (waaronder spuitbussen en CS gas), etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken of stoffen en/of overdracht aan de politie. In beslag genomen zaken of stoffen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd.

 

8.11 - Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort mee naar binnen op het evenemententerrein. Een medicijnpaspoort is verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd hierbij rekening met een aanvraagtijd van circa 3 weken. Het is de Bezoeker daarnaast slechts toegestaan om medicijnen naar het Evenement mee te nemen, indien en voor zover de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten, zijn voorzien van de originele bijsluiter(s) en de Bezoeker concreet kan aantonen waarom deze medicijnen gebruikt moeten worden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan wel HIGH ENERGY EVENTS  gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde stoffen/middelen/medicijnen en/of intenties van de Bezoeker, is HIGH ENERGY EVENTS  bevoegd de stoffen/middelen/medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren, zonder dat zij gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen. HIGH ENERGY EVENTS  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

 

8.12 - Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan het imago van HIGH ENERGY EVENTS , haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van HIGH ENERGY EVENTS , haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

 

8.13 - De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

 

8.14 - HIGH ENERGY EVENTS  kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

 

8.15 - Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheids)voorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  gegeven ge- of verboden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van het Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of anderszins ontstane kosten of enige compensatie anderszins.

 

8.16 - Medewerkers van HIGH ENERGY EVENTS  en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo'n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo'n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. HIGH ENERGY EVENTS  zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van HIGH ENERGY EVENTS  opgelegd zal krijgen.

 

8.17 - Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. HIGH ENERGY EVENTS  zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van  deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

 

8.18 - Indien en voor zover bij een bepaald Evenement door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  expliciet is toegestaan dat minderjarigen het Evenement (kunnen) bezoeken, zijn de ouders en/of voogden van de minderjarigen die het Evenement bezoeken volledig verantwoordelijk voor deze minderjarige Bezoekers en zullen deze ouders en/of voogden zelfstandig zorgdragen voor het toezicht op hun minderjarige en/of voogdij kinderen. In lijn met hetgeen hiervoor in artikel 8.1 is bepaald, kan door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  aan minderjarige Bezoekers altijd om voorafgaande legitimatie worden gevraagd.

 

8.19 - Het is voor minderjarige Bezoekers niet toegestaan om alcoholische dranken te (doen) kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te (doen) bemachtigen. HIGH ENERGY EVENTS  heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Evenemententerrein zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

 

8.20 - Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. HIGH ENERGY EVENTS  heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Evenemententerrein zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

 

8.21 - Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van parkeertickets voor het Evenement en het door Bezoeker parkeren van voertuigen en/of rijwielen (waaronder scooters) tijdens het Evenement. Daarnaast kunnen eventuele (algemene) voorwaarden en huisregels van de parkeerbeheerder van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat parkeren alleen toegestaan is op de speciaal daarvoor aangewezen plaatsen en voor eigen risico van de Bezoeker geschiedt.

 

8.22 - Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van tickets voor het gebruik van pendelvervoer van en naar de Evenementenlocatie. Daarnaast kunnen eventuele (algemene) voorwaarden en huisregels van de vervoerder van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat gebruikmaking van pendelvervoer op eigen risico geschiedt, dat toegang tot pendelvervoer uitsluitend mogelijk is op vertoon van een geldig vervoersbewijs, dat roken in de vervoersmiddelen niet is toegestaan en dat Bezoekers aanwijzingen van het personeel van de vervoerder dienen op te volgen. HIGH ENERGY EVENTS  verleent geen restitutie voor ongebruikte vervoersbewijzen.

 

8.23 - Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn (mede) van toepassing op de aanschaf van overige Tickets (niet Toegangsbewijzen zoals bv kluisjes en camping-gerelateerde-artikelen) zoals aangeboden in de ticketshop van het betreffende evenement.

Artikel 9 - Overmacht

HIGH ENERGY EVENTS  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van HIGH ENERGY EVENTS  onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft HIGH ENERGY EVENTS  het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

 

Artikel 10 - Privacy en persoonsgegevens

10.1 - Door het sluiten van een Overeenkomst met HIGH ENERGY EVENTS  kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege HIGH ENERGY EVENTS  verwerkt.

 

10.2 - Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy Statement van HIGH ENERGY EVENTS  van toepassing dat te raadplegen is op de Website(s). HIGH ENERGY EVENTS  gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

10.3 - Bij het sluiten van de Overeenkomst met HIGH ENERGY EVENTS  geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy Statement van HIGH ENERGY EVENTS .

 

10.4 - Indien gedurende een Evenement en/of tijdens het verblijf van de Bezoeker op de Evenementenlocatie beeld- en /of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan HIGH ENERGY EVENTS  deze in geval van (dreigende) calamiteiten, overtredingen en/of misdrijven aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11 - Klachten

HIGH ENERGY EVENTS  zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. HIGH ENERGY EVENTS  tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van HIGH ENERGY EVENTS , dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@highenergyevents.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij HIGH ENERGY EVENTS  te worden gemeld.

 

Artikel 12 - Geschillen

12.1 - Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 - Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en HIGH ENERGY EVENTS  ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel. Geschillen tussen HIGH ENERGY EVENTS  en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dergelijke klachten dienen (mede) aan info@highenergyevents.nl gericht te worden.

 

12.3 - Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

 

Aanvullende voorwaarden - Aanbetaling

In het geval van een aanbetaling, ontvangt de Bezoeker die de aanbetaling heeft voldaan, op redelijke termijn de informatie met betrekking tot de termijn waarbinnen het restant van de Toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. HIGH ENERGY EVENTS  stuurt de Bezoeker hiervoor een e-mail op het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door HIGH ENERGY EVENTS  vermelde termijn (maximaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de Bezoeker van rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan HIGH ENERGY EVENTS  heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.

Aldus opgemaakt in Zwolle, 02 januari 2023

bottom of page